Loading... Please wait...

愛心奉獻

icon-intercessor-b5.png
icon-support-b5.png
icon-volunteer-b5.png
icon-contactus-b5.png
icon-contactus-b5.png

財政需要

你願意推動華人教會扎根聖經嗎?

不同年齡的信徒,都需要有系統的聖經教導作為根基;我們的目標是致力推廣有系統的聖經教導事工,培育成熟忠信的門徒成為導師。有感於部分落後地區的華人教會,在聖經教導及培訓上的缺乏,我們正努力培育更多導師人材,幫助教會成長。在推行各項事工上,我們是要靠賴弟兄姊妹們的禱告及金錢上的支持。你們的愛心奉獻,可讓更多的華人教會及信徒,得著定期的支援及幫助。

 

2016/2017年度收支報告 :

港幣 HK$

第一季
3-5 

第二季
6-8 

第三季
9-11 

第四季
12-2 

全年總額

收入 

         

1. 事工奉獻 

10,278

25,602

6,657

7,741

50,278

2. 事工收入 

3,973

6,564

3,651

6,570

20,758

3. 經常費奉獻 

192,722

133,492

213,249

331,765

871,228

4. 行政收入 

-  

66

-

-

66

小結: 

206,973

165,724

223,557

346,076

942,330

支出 

         

1. 同工薪金 

184,560

184,560

184,560

184,560

738,240

2. 事工費用 

23,902

19,971

19,927

8,008

71,808

3. 租金/管理費 

34,770

35,270

35,270

35,270

140,580

4. 行政費用 

18,964

8,363

10,348

73,18

44,993

5. 核數費用 

-  

-  

-  

7,000

7,000

6. 折舊費用 

-  

-  

-  

5,249

5,249

小結: 

262,196

248,164

250,105

247,405

1,007,870

總結 (盈餘/不敷)

(55,223)

(82,440)

(26,548)

98,671

(65,540)

上月累積 (盈餘/不敷)

 

(55,223)

(137,663)

(164,221)

 

本年累積 (盈餘/不敷)

 

(137,663)

(164,211)

(65,540)